Regulamin serwisu internetowego www.meestpost.com

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.meestpost.com (zwanego dalej: Serwisem internetowym/Serwisem) przez Meest Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, Polska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, kapitał zakładowy: 990 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: info.poland@meest.co; telefonicznie pod numerem: +22 113 40 54; za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.meestpost.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.meestpost.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego;

Przesyłka  paczka, koperta lub innego rodzaju spakowana rzecz, która zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Przewoźnika (dalej jako Regulamin Przewoźnika/Regulamin świadczenia usług Przewoźnika) oraz informacjami na Stronie Serwisu, może zostać zlecona do przewozu i dostarczenia do adresata przez Przewoźnika;

Przewoźnik  podmiot profesjonalnie zajmujący się przewozem i doręczaniem towarów, realizujący we własnym imieniu na własną rzecz usługi, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Przewoźnika, którym się posługuje; 

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 287);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Cennik – cennik usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu dostępny w Serwisie w zakładce Cennik.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności: przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, dokonania symulacji kosztów doręczenia Przesyłki do wybranego miejsca za pośrednictwem usług Przewoźników prezentowanych w Serwisie, zlecenia nadania i doręczenia Przesyłki, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 2. Celem Serwisu internetowego jest udostępnienie jego Użytkownikom informacji na temat ogólnych warunków doręczenia Przesyłki do wybranych miejsc na świecie, Przewoźników, którzy oferują swoje usługi w tym zakresie, jak również możliwości dokonania symulacji kosztów takich usług. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu zlecenie doręczenia Przesyłki (dalej jako ,,Zlecenie doręczenia Przesyłki” lub ,,Zlecenie”), zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz za cenę określoną w Cenniku. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania niższych cen niż określone w Cenniku w przypadku prowadzenia akcji promocyjnych. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie, o ile Użytkownik nie korzysta z odrębnych warunków świadczenia usług dla Przedsiębiorców, opisanych w § 7. niniejszego Regulaminu.

 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług: - urządzenie z dostępem do Internetu, - dostęp do poczty elektronicznej, - najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, - program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 4. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,

  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,

  3. możliwość dokonania symulacji kosztów przewozu i doręczenia Przesyłki (dalej zwana Kalkulatorem),

  4. obliczenia i porównania orientacyjnych kosztów doręczenia Przesyłki do wybranego miejsca za pośrednictwem usług Przewoźników prezentowanych w Serwisie, jak również usług świadczonych przez Usługodawcę przy współpracy z Przewoźnikami,

  5. zlecenie doręczenia Przesyłki

  6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,

  7. świadczenie Usługi Newsletter.

 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informacje o usługach świadczonych przez Przewoźników oraz o usługach świadczonych przez Usługodawcę przy współpracy z Przewoźnikami oraz inne informacje zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie.

 4. Usługodawca udostępnia również na stronach Serwisu internetowego Kalkulator pozwalający na przeprowadzenie symulacji kosztów przewozu i doręczenia Przesyłki.

 5. Ponadto w Serwisie prezentowane są informacje o usługach bądź produktach Przewoźników, obejmujących całościową lub częściową ofertę danego Przewoźnika oraz o usługach świadczonych przez Usługodawcę przy współpracy z Przewoźnikami. Wybrane spośród usług Przewoźników oraz usługi świadczone przez Usługodawcę, mogą być Zlecone za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.

 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, w tym informacji o usługach i produktach Przewoźników, o których mowa w pkt. 6 powyżej, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeprowadzaniu symulacji kosztów za pośrednictwem Kalkulatora dostępnego w Serwisie, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika karty Kalkulatora lub strony internetowej Serwisu.

 8. Niektóre z Usług świadczonych w Serwisie mogą wymagać posiadania Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.

 9.  Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.

 10.  W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji.

 11.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

 12.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.

 13.  Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 14.  Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 15.  Każdy Użytkownik Serwisu może korzystać z Usługi Zlecenia doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Serwisu. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony, od momentu wypełnienia i przesłania przez Użytkownika interaktywnego formularza Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, na zasadach wskazanych w § 5 niniejszego Regulaminu do momentu doręczenia Przesyłki do Odbiorcy.

 16.  Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 17.  Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych dotyczących Serwisu oraz innych serwisów Meest i partnerów biznesowych Usługodawcy w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta lub wyrazić odpowiednią zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przy okazji korzystania z Usług Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

 18.  Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.

 19.   Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie Usługodawcy stosowanego oświadczenia, o ile nie doszło do rozpoczęcia wykonania usługi. Formularz odstąpienia od umowy jest udostępniony w Serwisie w zakładce Reklamacje.

 § 5. Zlecenie doręczenia Przesyłki

 1. W ramach Zlecenia doręczenia Przesyłki Usługodawca zobowiązuje się do:

  1. odbioru Przesyłek przez kuriera z adresu, automatu do obsługi paczek lub punktu nadania wskazanego przez Nadawcę, obsługiwanych przez Usługodawcę lub Przewoźników świadczących usługi na rzecz Usługodawcy;

  2. doręczenia Przesyłek do Odbiorców zgodnie z wybranym przez Nadawcę sposobem doręczenia;

  3. zgłoszenia przemieszczanych Przesyłek do odpowiednich procedur celnych wymaganych w obrocie międzynarodowym oraz przeprowadzenie tych procedur w sytuacjach tego wymagających.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany wybranego sposobu doręczenia w wyjątkowych sytuacjach, w razie braku możliwości realizacji doręczenia zgodnie z wyborem Użytkownika.

 3. Usługodawca zawiera odpowiednie umowy z Przewoźnikami w celu zapewnienia realizacji Zlecenia doręczenia Przesyłki na rzecz Użytkownika. Zlecenie, zgodnie z informacjami podanymi w Serwisie może być realizowane przez 1 (jednego) lub większą liczbę Przewoźników, na poszczególnych etapach jego realizacji.

 4. Usługodawca dochowa starań, aby Przesyłki były doręczane w przewidywanych terminach dostawy określonych w Serwisie.

 5. Usługodawca zapewnia śledzenie drogi przesyłki w Serwisie.

 6. W celu dokonania Zlecenia doręczenia Przesyłki, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie (dalej jako Formularz Zlecenia), wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe. Wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Formularza Zlecenia stanowi przyjęcie oferty Usługodawcy skierowanej do Użytkownika w zakresie Zlecenia doręczenia Przesyłki na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu oraz Regulaminami wybranych Przewoźników.

 7. Każdy Użytkownik, przed dokonaniem Zlecenia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Serwisu oraz listą towarów zabronionych w przesyłkach, publikowaną w Serwisie. Usługodawca zastrzega, iż nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody, w razie wysłania Przesyłki, której zawartością będą towary wymienione w liście towarów zabronionych.

 8. Na podany przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia adres e-mail, Usługodawca prześle podsumowanie Zlecenia doręczenia Przesyłki i potwierdzenie jego przyjęcia. W tym momencie zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą. Dla wybranych Przewoźników może zostać wysłany również list przewozowy w celu jego wydrukowania i umieszczenia na Przesyłce lub odpowiedni kod nadania wraz z instrukcją jego wykorzystania.

 9. Użytkownik jest zobowiązany do podania w interaktywnym Formularzu Nadania prawdziwych informacji dotyczących parametrów Przesyłki, w szczególności wymiarów i wagi, a tam, gdzie jest to konieczne – również zawartości Przesyłki.

 10.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wykonania Zlecenia doręczenia Przesyłki i zwrotu Przesyłki do Użytkownika lub uzależnia jego dalszą realizację od uiszczenia odpowiedniej dopłaty, która jest określona w Cenniku Serwisu, w razie podania nieprawdziwych parametrów przesyłki bądź przekroczenia jej dopuszczalnych wymiarów lub wagi.

 11. Użytkownik może z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu dokonać Zlecenia doręczenia Przesyłki wyłącznie do wartości ustalonej odrębnie dla każdego kraju dostawy. Doręczenie Przesyłek powyżej wartości, o której mowa w zdaniu poprzednim może być zlecane wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu z Usługodawcą. W tym celu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1 Regulaminu.

 12.  Usługodawca informuje, że dla wybranych kierunków międzynarodowych może wystąpić dla Odbiorcy obowiązek uiszczenia odpowiednich należności podatkowych. Usługodawca każdorazowo będzie informował o tym fakcie w Serwisie, ale zastrzega, że ostateczne decyzje oraz wysokość opłat zależeć będą od faktycznej wartości Przesyłki i decyzji odpowiednich służb celnych poszczególnych państw.

 13.  Przesyłki niedoręczone będą zwracane do Użytkownika na jego koszt, określony w Cenniku Serwisu. W sytuacji zwrotu przesyłek niedoręczonych Użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia należności podatkowych, występujących w ruchu transgranicznym na wybranych kierunkach.

 14.  W przypadku powstania przeszkody w doręczeniu Przesyłki (m.in. w wyniku podania niepoprawnych danych dostawy lub braku kontaktu z Odbiorcą) lub jej zwrocie do Nadawcy, której nie da się usunąć z powodu braku kontaktu z Nadawcą, Przesyłka może zostać zutylizowana. Utylizacja Przesyłki nastąpi po upływie 30 dni od momentu poinformowania Nadawcy o tym fakcie drogą mailową.

§ 6. Płatności

 1. Usługodawca prezentuje w Serwisie koszty realizacji Zlecenia doręczenia Przesyłki. Ceny podawane są w walucie kraju, z którego realizowane jest Zlecenie bądź w walucie euro i zawierają wszystkie składniki, w tym należne podatki oraz inne opłaty.

 2. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Użytkownik dokonuje płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin. W przypadku wybrania przez Użytkownika tzw. przelewu tradycyjnego, Użytkownik jest zobowiązaniu do dokonania płatności w terminie 10 (dziesięciu) dni.

 3. W przypadku braku płatności Użytkownika w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika płatności w terminie, o którym mowa w pkt. 2 oraz w dodatkowym 3-dniowym terminie, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy świadczenia usługi objętej Zleceniem, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zlecenia Użytkownika.

 4. Obsługiwanie płatności przez operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

 5. Usługodawca przekaże Użytkownikowi elektroniczną fakturę obejmującą płatność, o której mowa w pkt. 2, na adres e-mail podany w trakcie dodawania Zlecenia.

 6. Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady w zakresie płatności dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, o czym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 7. Odrębne zasady świadczenia usług dla Przedsiębiorców

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami korzystanie z Usług na odrębnych, indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 2. W celu rozpoczęcia współpracy na zasadach, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Przedsiębiorca kontaktuje się z Usługodawcą w sposób wskazany w § 1 Regulaminu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Przedsiębiorcy bez podania przyczyny.

 4. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 5. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną kopii wskazanych dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem poświadczonym na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.

 7. Usługodawca może zaoferować Przedsiębiorcy dokonywanie rozliczeń po realizacji przez Przewoźników Zlecenia doręczenia Przesyłki, w tym wystawianie faktur zbiorczych obejmujących Zlecenia w indywidualnie uzgodnionym okresie rozliczeniowym, przy czym standardowe warunki przewidują wystawienie takiemu Użytkownikowi zbiorczej faktury raz w miesiącu lub po osiągnięciu przez niego salda należności w wysokości 1 000 (jeden tysiąc) złotych lub 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro, oraz 7-dniowy termin zapłaty takiej faktury.

 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług dla Przedsiębiorcy, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:

  1. w przypadku powzięcia podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin Serwisu, Regulaminy Przewoźników lub obowiązujące przepisy prawa,

  2. w przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy,

  3. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu, jak również do realizacji Zlecenia.

 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.

 5. Usługodawca ma również prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy, w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem, w przypadkach wskazanych w § 7pkt. 8, po wcześniejszym uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Przewoźnika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności z realizowanych w ramach świadczonych przez niego usług i zobowiązań wynikających z realizacji Zleceń, odpowiada Usługodawca. 

 3. Usługodawca względem Użytkownika ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do wysokości nie wyższej niż zadeklarowana wartość towarów w Przesyłce, przy czym maksymalnie do kwoty 1 000 (tysiąc) euro.

 4. Usługodawca względem Przedsiębiorcy ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia Przesyłki od chwili jej przyjęcia od Przedsiębiorcy w okresie wykonywania czynności, będących przedmiotem Umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Usługodawca odpowiada wyłącznie za rzeczywiście udowodnione straty poniesione przez Przedsiębiorcę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści przez Przedsiębiorcę. Jeżeli straty powstały wskutek okoliczności, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność, Usługodawca odpowiada do całkowitej wartości odtworzeniowej Przesyłki, która obejmuje cenę nabycia towarów, będących przedmiotem Przesyłki, z dnia odbioru Przesyłki od Przedsiębiorcy. W przypadku częściowego uszkodzenia zawartości Przesyłki, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu jej wartości

§ 10. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie w zakładce Reklamacje, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: reklamacje@meest.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub pisemnie na adres: Meest Polska sp. z o.o., ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, Polska.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Usługodawca zastrzega, że w wybranych sytuacjach dla rozpatrzenia reklamacji będzie wymagana również dokumentacja fotograficzna stanu opakowania Przesyłki, zawartości Przesyłki oraz wszystkich etykiet, listów przewozowych i innych oznaczeń Przesyłki.

 4. Usługodawca zastrzega również, że w niektórych sytuacjach może wymagać od Użytkownika podpisania i przesłania Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia wymaganego w procedurze reklamacyjnej Przewoźnika, w szczególności dotyczącego wartości i zawartości Przesyłki.

 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę w przypadku usług krajowych i 90 dni w przypadku usług międzynarodowych.

 6. Reklamacje dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Przewoźnika mogą być zgłaszane również do Przewoźnika i w procedurze przewidzianej przez tego Przewoźnika. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Przewoźnika. 

 7. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

  2. konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. 

§ 11. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim i angielskim, jak również może być dostępny w językach krajów, w których świadczone są usługi w ramach Serwisu. W przypadku rozbieżności w treści różnych wersji językowych, wzorcowym Regulaminem jest ten sporządzony w języku polskim.

 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

 6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie gdy Konsument posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: info.poland@meest.com, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.

 8. W sytuacji, o której mowa w pkt.7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 10.   W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z zapisami Regulaminów Przewoźników, zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.

 11.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.Na tej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie w celu zwiększenia Twojego komfortu użytkowania witryny. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Cookies .