Regulations for the provision of postal services

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 45, z późn. zm.) poniżej przedstawiamy Załączniku III tego rozporządzenia

Załącznik nr III do rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2019_2122

2023 06 28 MEEST Polska Regulamin świadczenia usług pocztowych

This website uses cookies to enhance your user experience. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies. For more information visit our Privacy and Cookies Policy .