Obchodní podmínky internetové služby www.meestpost.com

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Toto nařízení definuje všeobecné podmínky, pravidla a způsob poskytování Služeb elektronicky, prostřednictvím internetové služby www.meestpost.com (dále jen internetová služba/služba) společností Meest Polska sp. z o. o. se sídlem na adrese: st. Drogovtsów, 7, 39-200 Dembica, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku u Okresního soudu ve městě Rzeszów, XII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, oprávněná kapitál: 990 000,00 PLN, dále jen „Poskytovatel služeb“.

 2. Kontakt s Poskytovatelem služeb probíhá prostřednictvím: e-mailové adresy: info.poland@meest.com; telefonicky: +22 113 40 54; prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného ve Službě.

 3. yto podmínky jsou trvale a bezplatně poskytovány poskytovatelem služeb na Internetových stránkách www.meestpost.com způsobem, který umožňuje uživatelům je kdykoli přijímat, reprodukovat a zaznamenávat jejich obsah tiskem nebo uložením na médium pomocí IT systému, použitého uživatelem.

 4. Veškerá práva k internetové službě, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jejímu názvu, názvu domény, jakož i práv k formulářům, náleží Poskytovateli služby a lze je používat pouze způsobem stanoveným a v souladu s Podmínkami.

 5. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo umístit na webové stránky Služby reklamní obsah týkající se nabízených služeb, jakož i zboží a služeb třetích osob ve formulářích používaných na internetu. Použití takových nabídek nebo služeb není součástí Služby a řídí se příslušnými podmínkami třetích stran.

 6. Toto nařízení vymezuje zejména pravidla pro využívání internetové Služby, druhy a rozsah Služby, podmínky poskytování Služby, podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování Služby, jakož i postup při schvalování reklamací.

 7. Poskytovatel Služby informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může být pro každého uživatele internetu spojeno s ohrožením, které spočívá v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do informačního systému Uživatele, neoprávněného přístupu k jeho údajům a jejich úpravě. Aby se uživatel vyhnul riziku výskytu výše uvedených hrozeb, musí používat vhodné technické prostředky minimalizující jejich výskyt, a to zejména antivirový software a ochranný firewall.

 8. Podmínky poskytování dalších Služeb v rámci Služby, včetně placených služeb, mohou být definovány v dalších předpisech.


§ 2. Definice termínů

Termíny použité v tomto dokumentu mají následující význam:

Internetové stránky/Stránky – internetová služba dostupná v doméně www.meestpost.com, jejímž vlastníkem a správcem je Poskytovatel služby, v jejímž rámci mohou Uživatelé využívat služby nabízené Poskytovatelem služby za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;

Uživatel - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba provozující ekonomickou činnost, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, kteří využívají Služby poskytované ve Službě;

Spotřebitel – Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 odst. 1 občanského zákoníku;

Podnikatel – Uživatel, který je podnikatelem ve smyslu čl. 43 odst. 1 občanského zákoníku;

Zásilka – balík, obálka nebo jiný druh zabaleného předmětu, který v souladu s předpisy pro poskytování služeb Dopravcem (dále jen Řád dopravce/Řád pro poskytování služeb Dopravce), jakož i informace na stránkách služby, mohou být svěřeny dopravci k přepravě a doručení adresátovi;

Dopravce – subjekt, který se profesně zabývá přepravou a dodáním zboží, poskytuje služby svým jménem a ve svůj prospěch v souladu s Předpisy pro poskytování služeb Dopravce, kterého využívá;

Účet/Uživatelský účet – část Služby poskytovaná Uživateli, s jejíž pomocí může provádět určité úkony ve Službě, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;

Registrace – jednorázová akce, která spočívá ve vytvoření Účtu v internetové službě za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;

Služby – služby poskytované Poskytovatelem služeb Uživatelům služeb elektronicky v souladu s ustanoveními zákona ze dne 18. července 2002 „O poskytování služeb elektronicky“ (Legislativní věstník č. 144, pol. 1204 se změnami);

Smlouva – smlouva o poskytování Služeb, uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby, za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;

Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 „O právech spotřebitelů“ (konsolidovaný text: Legislativní věstník z roku 2020, bod 287);

Zákon o poskytování služeb elektronicky – zákon ze dne 18. července 2002 „O poskytování služeb elektronicky“ (konsolidované znění: Legislativní věstník 2020, bod 344);

Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (konsolidovaný text: Legislativní věstník z roku 2020, položka 1740, se změnami);

Pravidla – tento dokument;

Ceník – ceník služeb nabízených Poskytovatelem služby v rámci Služby, v záložce Ceník.

§ 3. Pravidla používání webových stránek

 1. Poskytovatel služeb v rámci Služby umožňuje Uživatelům využívat Služby, které poskytuje, zejména: prohlížení informací dostupných na Stránkách, simulaci nákladů na doručení Zásilky na vybrané místo prostřednictvím služeb Dopravců prezentovaných na Stránkách, objednávání odeslání a doručení Zásilky, jakož i využití dalších Služeb dostupných na Stránkách.

 2. Účelem Stránek je poskytnout svým Uživatelům informace o všeobecných podmínkách doručení Zásilky do vybraných míst ve světě, Dopravcích, kteří v tomto ohledu nabízejí své služby, jakož i o možnosti simulace nákladů na takové služby. Poskytovatel služeb rovněž umožňuje prostřednictvím Webové stránky objednat doručení Zásilky (dále jen „Objednávka k doručení Zásilky“ nebo „Objednávka“), v souladu s informacemi uvedenými na Stránkách, za podmínek stanovených v těchto Podmínkách. a za cenu uvedenou v Ceníku. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo v případě propagačních akcí uplatnit nižší ceny, než jsou uvedeny v Ceníku. Internetové stránky lze užívat pouze za podmínek a v rozsahu uvedeném v Podmínkách, pokud Uživatel nevyužije samostatné podmínky pro poskytování služeb pro Podnikatele, popsané v § 7 těchto Obchodních podmínek.

 3. Minimální technické požadavky umožňující používání Stránek a Služeb: - zařízení s přístupem na internet, - přístup k elektronické poště, - nejnovější verze webového prohlížeče s povolenými cookies a Java Scriptem, - program pro čtení a ukládání PDF souborů.

 4. Uživatelům je zakázáno používat Internetové stránky nebo Služby způsobem, který porušuje zákony, slušnost, osobnostní práva třetích osob nebo oprávněné zájmy Poskytovatele služby.

§ 4. Služby

 1. Poskytování Služeb se uskutečňuje za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

 2. Poskytovatel služeb umožňuje prostřednictvím webové stránky využívat následující Služby:

  1. procházení informací zveřejněných na Internetových stránkách,

  2. zřízení a vedení účtu na Stránkách,

  3. možnost simulace nákladů na dopravu a doručení Zásilky (dále jen Kalkulátor),

  4. výpočet a porovnání přibližných nákladů na doručení Zásilky na vybrané místo prostřednictvím služeb Dopravců prezentovaných na Stránkách, jakož i služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb ve spolupráci s Dopravci,

  5. objednávka doručení zásilky

  6. poskytnutí interaktivního formuláře umožňujícího kontakt s Poskytovatelem služby,

  7. poskytování služby Newsletter.

 3. Poskytovatel služby na internetových stránkách Služby uvádí informace o službách poskytovaných Dopravci a o službách poskytovaných Poskytovatelem služby ve spolupráci s Dopravci, jakož i další informace odpovídající specifičnosti a povaze Služby. Každý Uživatel má možnost zobrazit informace prezentované na Internetových stránkách.

 4. Poskytovatel služeb také poskytuje na Stránkách Kalkulátor, který umožňuje simulovat náklady na dopravu a doručení Zásilky.

 5. Kromě toho Stránky uvádí informace o službách nebo produktech Dopravců, včetně úplné nebo částečné nabídky každého daného Dopravce, a o službách poskytovaných Poskytovatelem služeb ve spolupráci s Dopravci. Vybrané služby od Dopravců a služby poskytované Poskytovatelem služeb lze objednat prostřednictvím Internetových stránek, v souladu s informacemi na nich uvedenými.

 6. Smlouva o poskytování Služby spočívající v procházení informací dostupných na Stránkách, včetně informací o službách a produktech Dopravců uvedených v písm. 6 výše, se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem uzavření Službě Uživatelem.

 7. Smlouva o poskytování Služby spočívající v provádění simulací nákladů prostřednictvím Kalkulátoru dostupného na Stránkách se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem, kdy Uživatel zavře záložku Kalkulátoru nebo Internetové stránky.

 8. Některé ze Služeb poskytovaných na Stránkách mohou vyžadovat zřízení účtu na Stránkách a přihlášení k němu.

 9. Poskytovatel služeb za podmínek stanovených v těchto Podmínkách umožňuje vytvoření a vedení Uživatelského účtu na Stránkách.

 10.  Za účelem založení účtu se Uživatel zaregistruje.

 11.  Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na Stránkách.

 12.  Smlouva o poskytování Služby spočívající ve vedení Uživatelského účtu na Stránkách se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká okamžikem, kdy Uživatel zašle žádost o smazání Účtu.

 13.  Uživatel nesmí mít k jedné e-mailové adrese přiřazeno více Účtů. Uživateli není dovoleno používat Účty jiných Uživatelů a zpřístupňovat Účet dalším osobám, včetně prozrazení hesla pro přístup k Účtu.

 14.   Činnosti směřující ke zřízení Účtu, jakož i další činnosti v rámci poskytované služby vedení Účtu, mohou provádět pouze osoby řádně oprávněné jednat jménem Uživatele, který je Podnikatelem.

 15.  Každý Uživatel Stránek může prostřednictvím Stránek využívat Službu Objednávka zásilky. Služba je poskytována na dobu určitou, od okamžiku, kdy Uživatel vyplní a odešle interaktivní Objednávkový formulář prostřednictvím Stránek, za podmínek uvedených v § 5 těchto Obchodních podmínek, až do doručení Zásilky Příjemci.

 16.  Každý uživatel webové stránky má možnost odeslat zprávu poskytovateli služeb pomocí kontaktního formuláře dostupného na webové stránce. Smlouva o poskytování Služby spočívající v poskytnutí kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká odesláním zprávy Uživatelem prostřednictvím formuláře.

 17.  Uživatel má možnost od Poskytovatele služeb dostávat obchodní informace týkající se Služby a dalších Služeb společnosti Meest a obchodních partnerů poskytovatele služby ve formě zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem (služba Newsletter). Za tímto účelem musí Uživatel poskytnout platnou e-mailovou adresu nebo aktivovat příslušné pole ve formuláři pro vytvoření účtu nebo udělit příslušný souhlas se zasíláním marketingových informací při používání Služeb Internetových stránek. Uživatel může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoli odvolat. Informační bulletin zasílá Poskytovatel služby pouze Uživateli, který se přihlásil k jeho odběru (Služba Newsletter).

 18.  Poskytovatel služeb si může s každým Uživatelem dohodnout individuální pravidla pro poskytování Služeb.

 19.  Uživatel, který je Spotřebitelem, může do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytování služeb uvedených výše od ní odstoupit bez udání důvodu předložením

§ 5. Objednávka doručení zásilky

 1. Poskytovatel služby se v rámci Objednávky na doručení Zásilky zavazuje:

  1. vyzvednutí Zásilek kurýrem z adresy, automatického boxu nebo přepravního místa určeného Odesílatelem, které provozuje Poskytovatel služeb nebo Dopravci poskytující služby Poskytovateli služeb;

  2. doručování Zásilek Příjemcům v souladu se způsobem doručení zvoleným Odesílatelem;

  3. ohlašovat dopravované Zásilky příslušným celním postupům požadovaným v mezinárodním obchodu a provádět tyto postupy v situacích, které to vyžadují.

 2. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích změnit zvolený způsob doručení, pokud není možné doručení provést dle volby Uživatele.

 3. Poskytovatel služeb uzavírá příslušné smlouvy s Dopravci za účelem zajištění realizace Objednávky na doručení Zásilky Uživateli. Objednávku, podle informací uvedených na Internetových stránkách, může provést 1 (jeden) nebo více Dopravců, v různých fázích její realizace.

 4. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že Zásilky budou doručeny v očekávaných termínech dodání uvedených na Internetových stránkách.

 5. Poskytovatel služby zajišťuje sledování zásilky na Stránkách.

 6. Pro zadání Objednávky zásilky využívá Uživatel interaktivní formulář dostupný Stránkách (dále jen Objednávkový formulář), přičemž vyplní pole označená jako povinná. Vyplnění a odeslání Objednávkového formuláře prostřednictvím funkcionality Stránek představuje přijetí nabídky Poskytovatele služeb adresované Uživateli v rámci Objednávky na doručení Zásilky za podmínek v souladu s Podmínkami a podmínkami vybraných Dopravců.

 7. Před odesláním Objednávky je každý Uživatel povinen se seznámit s Podmínkami a seznamem zboží zakázaného do přepravy, zveřejněným na Stránkách. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za případné škody v případě odeslání Zásilky obsahují zboží uvedené v seznamu zakázaného zboží.

 8. Na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v Objednávkovém formuláři zašle Poskytovatel služby shrnutí Objednávky doručení Zásilek a potvrzení o jejím přijetí. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby. U vybraných dopravců může být zaslán také štítek vytištění a nalepení na Zásilku nebo příslušný přepravní kód spolu s pokyny k jeho použití.

 9. Uživatel je povinen v interaktivním Ojednávkovém formuláři uvést pravdivé údaje o parametrech Zásilky, zejména rozměry a hmotnost, případně i obsah Zásilky.

 10. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo pozastavit realizaci Objednávky Zásilky a vrátit Zásilku Uživateli nebo jeho další doručování podmínit zaplacením příslušného příplatku, který je uveden v Ceníku služeb, v případě poskytnutí nepravdivých parametrů Zásilky nebo překročení jejích přípustných rozměrů či hmotnosti.

 11. Pomocí funkcionality Stránek může Uživatel zadat Objednávku na doručení Zásilky pouze do hodnoty stanovené samostatně pro každou zemi doručení. Doručení Zásilek nad hodnotu uvedenou v předchozí větě je možné objednat pouze po předchozí individuální domluvě s Poskytovatelem služby. Uživatel za tímto účelem kontaktuje Poskytovatele služby způsobem uvedeným v § 1 Obchodních podmínek.

 12.  Poskytovatel služeb informuje, že u vybraných mezinárodních destinací může být Příjemce zásilky povinen zaplatit příslušné daňové a celní poplatky. Poskytovatel služeb bude o této skutečnosti vždy informovat na Internetových stránkách, ale stanoví, že konečná rozhodnutí a výše poplatků budou záviset na skutečné hodnotě Zásilky a rozhodnutí příslušných celních orgánů jednotlivých zemí.

 13.  Nedoručené Balíky budou vráceny Uživateli na jeho náklady, jak je uvedeno v Ceníku služeb. V případě vracení nedoručených zásilek může být po Uživateli požadováno zaplacení daně v přeshraniční přepravě ve vybraných směrech.

 14.  V případě překážky doručení Zásilky (např. v důsledku uvedení nesprávných doručovacích údajů nebo nedostatku kontaktu s Příjemcem) nebo jejího navrácení Odesílateli, kterou nelze odstranit z důvodu absence kontaktu s Odesílatelem, lze se Zásilkou nakládat podle příslušných pravidel. Zásilka bude zlikvidována po 30 dnech od okamžiku informování Odesílatele o této skutečnosti e-mailem.

§ 6. Platby

 1. Poskytovatel služby uvádí náklady na provedení Objednávky doručení Zásilky na Stránkách. Ceny jsou uvedeny v měně země, ze které je Objednávka prováděna, nebo v eurech a zahrnují všechny součásti včetně příslušných daní a jiných poplatků.

 2. Uživatel provádí platby elektronickou platbou pomocí elektronického platebního systému integrovaného se Stránkami. Uživatel provede platbu uvedenou v předchozí větě do 24 (dvaceti čtyř) hodin od provedení Objednávky. Pokud Uživatel zvolí platbu bankovním převodem, je Uživatel povinen provést platbu do 10 (deseti) kalendářních dnů.

 3. Pokud Uživatel nezaplatí ve lhůtě uvedené v bodě 2 výše, může Poskytovatel služby kontaktovat Uživatele s upomínkou platby, a to zejména prostřednictvím e-mailu. Pokud Uživatel neuhradí platbu ve lhůtě uvedené v bodě 2 a v dodatečné třídenní lhůtě, je Poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služby, na kterou se vztahuje Objednávka, což bude mít za následek nevyřízení Objednávky Uživatele.

 4. Zpracování plateb platebním operátorem nesouvisí se založením bankovního účtu a veškeré operace na něm prováděné nejsou bankovní činností ve smyslu zákona o bankách.

 5. Poskytovatel služby poskytne Uživateli elektronickou fakturu pokrývající platbu uvedenou v bodě 2, na e-mailovou adresu uvedenou při přidávání objednávky.

 6. Poskytovatel služeb může stanovit samostatná pravidla pro platby pro Uživatele, kteří jsou Podnikateli, jak je uvedeno v § 7 těchto Obchodních podmínek.

§ 7. Samostatná pravidla pro poskytování služeb pro podnikatele

 1. Poskytovatel služeb umožňuje Uživatelům, kteří jsou Podnikateli, využívat Služby za samostatných, individuálně dohodnutých podmínek.

 2. Za účelem zahájení spolupráce za podmínek uvedených v výše, kontaktuje Podnikatel Poskytovatele služeb způsobem uvedeným v § 1 Obchodních podmínek.

 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služeb Podnikateli bez udání důvodu.

 4. Uživatel, který je Podnikatelem, je povinen v rámci využívání Služeb Službě poskytnout Poskytovateli služby údaje označené na Stránkách nebo označené Poskytovatelem služeb jako povinné, včetně zejména údajů jím provozované společnosti.

 5. Poskytovatel služby může uložit Uživateli, který je Podnikatelem, povinnost zasílat elektronicky kopie uvedených dokumentů, včetně zejména těch potvrzujících jeho podnikatelskou činnost, jinak může odmítnout navázání spolupráce nebo ukončit Smlouvu. Pokud Uživatel provozuje podnikatelskou činnost mimo Polsko, může Poskytovatel služeb požadovat kopie těchto dokumentů v cizím jazyce spolu s ověřeným překladem do polštiny, vyhotoveným soudním překladatelem.

 6. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo požádat Uživatele o zaslání dalších dokumentů neuvedených výše nebo o jejich zaslání v jiném formátu.

 7. Poskytovatel služeb může Podnikateli nabídnout fakturaci se splatností poté, co Dopravci dokončí Objednávku na dodání Zásilky, včetně vystavení hromadných faktur pokrývajících Objednávky v individuálně dohodnutém zúčtovacím období, přičemž standardní podmínky stanoví vystavení hromadné faktury takovému Uživateli jednou měsíčně nebo po dosažení zůstatku pohledávek ve výši 1 000 PLN (jeden tisíc) nebo 250 EUR (dvě stě padesát) a sedmidenní lhůtu pro zaplacení takové faktury.

 8. Poskytovatel služeb má právo s okamžitou účinností pozastavit poskytování Služeb Podnikateli, jakož i vypovědět Smlouvu o poskytování Služeb, zejména v případě pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů poskytnutých Uživateli, jakož i v dalších případech, mezi které patří zejména:

  1. podezření, že Uživatel porušuje Podmínky, Podmínky dopravců nebo jiné platné právní předpisy,

  2. v případě jakýchkoli nedoplatků v platbách Poskytovateli služeb,

  3. když jednání nebo opomenutí Uživatele nepříznivě ovlivní dobré jméno Poskytovatele služeb nebo jinak Poskytovatele služeb poškodí.

§ 8. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatelé jsou povinni používat Internetové stránky v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.

 2. Uživatel je povinen zadat prostřednictvím Stránek nebo poskytnout Poskytovateli služby údaje odpovídající skutečnosti a neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto údajů, zejména o změnách údajů poskytnutých v rámci Účtu nebo jiných údajů nezbytných k provedení Služby prostřednictvím Internetových stránek, jakož i provedení Objednávky.

 3. Je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

 4. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele služby je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jakoukoli část Internetových stránek jako celku nebo její části. Poskytovatel služeb může podniknout kroky, včetně soudních řízení, na ochranu zájmů poskytovatele služeb a dalších uživatelů.

 5. Poskytovatel služeb má dále právo pozastavit poskytování Služeb nebo vypovědět Smlouvu ve vztahu k Uživateli, který je Spotřebitelem, a to v případech uvedených v § 7 písm. 8, po předchozí výzvě k zastavení porušování.

§ 9. Odpovědnost stran

 1. Jediným zdrojem povinností Poskytovatele služeb jsou tyto Podmínky a kogentní ustanovení zákona.

 2. Poskytovatel služby odpovídá za uplatnění Dopravce a splnění jakýchkoli závazků či povinností, včetně zejména těch, které jsou prováděny v rámci jím poskytovaných Služeb a povinností vyplývajících z realizace Objednávek.

 3. Poskytovatel služby odpovídá Uživateli za nesplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy do částky nepřevyšující deklarovanou hodnotu zboží v Zásilce, maximálně však do výše 1 000 EUR (jeden tisíc euro).

 4. Poskytovatel služeb odpovídá Podnikateli za ztrátu, částečnou ztrátu nebo poškození Zásilky od okamžiku jeho převzetí od Podnikatele po dobu výkonu činností, které jsou předmětem Smlouvy uzavřené s Podnikatelem. Poskytovatel služeb odpovídá pouze za skutečně prokázané ztráty, které Podnikateli vzniknou v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění Smlouvy, s výjimkou ušlého zisku Podnikatele. Pokud byly ztráty způsobeny okolnostmi, za které odpovídá Poskytovatel služeb, odpovídá Poskytovatel služeb za celkovou náhradní hodnotu Zásilky, která zahrnuje kupní cenu zboží, které je předmětem Zásilky, ke dni převzetí Zásilky. V případě částečného poškození obsahu Zásilky je náhrada stanovena ve výši odpovídající procentnímu snížení jeho hodnoty.

§ 10. Reklamace

 1. Reklamace lze podat prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na Internetových stránkách v záložce Reklamace, zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reklamacje@meest.com, prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Internetových stránkách nebo písemně na následující adresa: Meest Polska sp. z o.o., ul. Drogowców 7, 39-200 Debica, Polsko.

 2. Reklamace by měla obsahovat jméno osoby, která stížnost podává (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa) a popis události, která je důvodem reklamace.

 3. Poskytovatel služby stanoví, že ve vybraných situacích bude pro posouzení reklamace vyžadována i fotografická dokumentace stavu obalu Zásilky, obsahu Zásilky a všech štítků, přepravních listů a jiných označení Zásilky.

 4. Poskytovatel služby si rovněž vyhrazuje, že v některých situacích může požadovat, aby Uživatel podepsal a zaslal Poskytovateli služby příslušné prohlášení požadované v reklamačním řízení Dopravce, zejména ohledně hodnoty a obsahu Zásilky.

 5. Reklamace bude posouzena do 30 dnů ode dne jejich přijetí Poskytovatelem služby v případě vnitrostátních služeb a 90 dnů v případě mezinárodních služeb.

 6. Reklamace týkající se služeb nebo činností prováděných Dopravcem mohou být rovněž hlášeny Dopravci a postupem stanoveným tímto Dopravcem. Poskytovatel služby může uživateli poskytnout podporu za účelem správného podání reklamace činnosti Dopravce.

 7. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 odst. 1 občanského zákoníku má kupř. následující možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a vymáhání reklamací:

  1. je oprávněn obrátit se na oblastního inspektora Obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném řešení sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby;

  2. spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím online platformy EU ODR dostupné na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informace o tom, jak získat přístup k výše uvedenému. režim a postupy řešení sporů naleznete na následující adrese: www.uokik.gov.pl v záložce Smírné řešení spotřebitelských sporů.

§ 11. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživateli shromažďuje a zpracovává poskytovatel služeb v souladu s platnými ustanoveními polského práva a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu 1 těchto Podmínek.

§ 12. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou k dispozici v polštině a češtině a mohou být také k dispozici v jazycích zemí, ve kterých jsou služby na Internetových stránkách poskytovány. V případě nesrovnalostí v obsahu různých jazykových verzí je vzorovým řádem ten, který je vypracován v polštině.

 2. Pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak, rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Obchodních podmínek je polské právo.

 3. Pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak, případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem budou řešeny příslušnými polskými soudy.

 4. Případné spory vzniklé na základě těchto Obchodních podmínek, pokud je druhou stranou Uživatel, který je Podnikatelem, budou řešeny u běžného soudu příslušného podle sídla Poskytovatele služeb.

 5. Obsah těchto Obchodních podmínek se může měnit. Každý Uživatel, který je Spotřebitelem, bude o případných změnách informován prostřednictvím informací na hlavní stránce Službě obsahující seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Datum nabytí účinnosti změn ve vztahu ke Spotřebitelům nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich zveřejnění.

 6. Spotřebitelé, kteří mají Účet, budou dodatečně informováni o změnách spolu s jejich souhrnem na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum nabytí účinnosti změn nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich oznámení. Pokud Spotřebitel, který má Účet, nepřijme nový obsah Obchodních podmínek, je povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli služby e-mailem na adresu: info.poland@meest.com, a to do 14 dnů od datum oznámení změny v Podmínkách. Neakceptace má za následek ukončení smlouvy.

 7. Poskytovatel služeb může také předložit změny Obchodních podmínek Uživatelům, kteří mají Účet, který si musí přečíst a přijmout při přihlášení do Uživatelského účtu. Pokud Uživatel změnu Obchodních podmínek nepřijme, je smlouva o poskytování služby Vedení Účtu ukončena 14 dnů po odmítnutí přijetí, pokud ji Uživatel v této době nepřijme.

 8. V situaci uvedené v bodě 7 výše platí pro Uživatele změněná ustanovení Obchodních podmínek ode dne jejich přijetí.

 9. Změny Obchodních podmínek ohledně Uživatelů, kteří jsou Podnikateli, nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Službě.

 10.  V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a ustanoveními podmínek Dopravců se použijí ustanovení těchto Podmínek.

 11.  Tyto Podmínky platí od 1. března 2021.
Pro zlepšení výkonu našich stránek používáme soubory cookies. Pokračováním v procházení tohoto webu souhlasíte s používáním námi souborů cookie. Více se dozvíte na stránce Zásady ochrany osobních údajů a soubory Cookies .