Zásady ochrany osobních údajů Služby www.meestpost.com

Definice termínů

 1. Správce osobních údajů / Správce internetové služby / Správce – Meest Polska sp. z o. o. , lokalita: str. Drogovtsów, 7, 39-200 Dembica, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku u Okresního soudu ve městě Rzeszów, XII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, oprávněná kapitál: 990 000,00 PLN.

 2. Osobní údaje – jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 3. Internetová služba / Služba – internetová služba umístěná na internetové doméně www.meestpost.com.

 4. Uživatel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, ekonomicky činná, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, která využívá Služby poskytované v rámci Internetových stránek.

 5. Služby – služby poskytované Správcem internetové služby pro Uživatele elektronicky v souladu s ustanovením zákona ze dne 18. července 2002 „O poskytování služeb elektronicky“ (Legislativní věstník č. 144, položka 1204 s pozměňovacími návrhy).

 6. Zákon o poskytování služeb elektronickou cestou – zákon ze dne 18. července 2002 „O poskytování služeb elektronickou cestou“ (Legislativní věstník č. 144, poz. 1204 se změnami).

 7. Dopravce – subjekt profesionálně zabývající se přepravou a dodáním zboží, poskytuje svým jménem a ve svůj prospěch služby v souladu s Pravidly pro poskytování služeb jím užívaným Dopravcem.

Všeobecné informace

Tento dokument stanoví pravidla Zásad ochrany osobních údajů na Internetové službě www.meestpost.com. Správcem internetové služby je společnost Meest Polska sp. z o. o. s umístěním: str. Drogovtsów, 7, 39-200 Dembica, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku u Okresního soudu ve městě Rzeszów, XII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, základní kapitál : 990 000,00 PLN. Správce internetové služby je současně správcem osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné Správcem internetové služby jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Sbírka zákonů EU L 119, str. 1), dále: GDPR.

Správce osobních údajů vynakládá zvláštní úsilí na ochranu soukromí a informací, které jsou mu poskytovány o uživatelích internetové služby. Správce s péčí řádného hospodáře volí a používá vhodné technické prostředky včetně programového vybavení a organizačních řešení, které zajistí ochranu zpracovávaných údajů, zejména ochrání údaje před přístupem neoprávněných osob, zpřístupněním, zničením, neoprávněnou úpravou, jakož i proti jejich rozvoji v rozporu s platnou legislativou.

Děti do 16 let nemohou využívat služby dostupné na webu. Správce osobních údajů nezajišťuje cílené shromažďování údajů o dětech mladších 16 let.

Osobní údaje

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje za následujícím účelem a v následujícím rozsahu:

 • za účelem poskytování služeb dostupných na Internetové službě, tj. prohlížení www stránek internetové služby, pomocí vyhledávacího systému, formuláře pro odhad ceny přepravy a doručení zásilky, formuláře pro zadání Objednávky přepravy, zpracováváme informace a údaje, které dobrovolně zadáváte do formulářů Internetové služby, a dále osobní údaje související s Vaší činností v Internetové službě, tedy údaje související s obsahem nebo službami, které si prohlížíte, údaje o relacích Vaše zařízení, operační systém, prohlížeč, lokalizace a individuální ID, IP adresa;

 • pro účely statistiky využívání jednotlivých funkcí dostupných v Internetové službě, údajů uvedených v Objednávkovém formuláři, usnadnění využívání Internetové služby a zajištění informační bezpečnosti Internetové služby, zpracováváme osobní údaje související s Vaší činností v Internetové službě a také množství času stráveného na každé ze stránek Internetové služby, Vaši historii vyhledávání, lokalizaci, IP adresu, ID zařízení, údaje související s Vaším prohlížečem a operačním systémem. Poskytnutí určitých údajů je podmínkou pro využívání některých služeb a funkcionalit (povinné údaje) Internetové služby. Náš systém automaticky označuje povinné údaje. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné poskytovat některých služeb a funkcionality Internetové služby. Kromě údajů uvedených jako povinné je poskytnutí dalších osobních údajů dobrovolné;

 • za účelem vytváření, realizace nebo obhajoby právních nároků, v průběhu soudního řízení a v rámci jiných donucovacích orgánů můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté při objednávce služeb, jakož i další údaje nezbytné k prokázání existence nároku nebo vyplývajícího z právních nároků, soudního příkazu nebo jiného právního proces;

 • za účelem projednání reklamací, stížností a žádostí, jakož i odpovědí na dotazy Uživatelů, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v reklamacích, stížnostech a žádostech, nebo za účelem zodpovězení dotazů položených jinou formou, jakož i některých Vámi poskytnuté osobní údaje, jakož i údaje související s námi poskytovanými službami, které jsou příčinou stížnosti, stížnosti nebo žádosti, jakož i údaje obsažené v dokumentech připojených ke stížnostem, stížnostem a žádostem;

 • pro účely zasílání marketingového newsletteru elektronickými prostředky, týkající se novinek, akcí a nabídek Služby a dalších služeb Meest a obchodních partnerů Správce internetových služeb, využíváme Vaše osobní údaje uvedené v souhlasu se zasíláním newsletteru poskytnutém ve Službě;

 • za účelem marketingu našich Služeb a služeb našich partnerů, včetně remarketingu, zpracováváme údaje související s Vaší činností v internetové službě, včetně činností, které jsou registrovány a ukládány pomocí cookies, zejména historie Vaší činnosti, objednané služby, historie vyhledávání, zobrazení v internetové službě, historie a vaše aktivita související s naší komunikací s vámi. V případě remarketingu využíváme údaje o Vaší aktivitě k tomu, abychom Vám zasílali naše marketingová sdělení mimo internetovou službu, a k tomu využíváme služeb externích poskytovatelů. Tyto služby spočívají v tom, že se naše reklamy objevují na jiných internetových stránkách, než jsou stránky naší internetové služby. Podrobné informace o tom najdete v části o cookies;

 • pro účely pořádání soutěží a věrnostních programů, tedy upozornění na nasbírané body, upozornění na výhry a pro inzerci naší nabídky, využíváme vaše osobní údaje uvedené při registraci pro účast v soutěži nebo věrnostním programu. Podrobné informace k tomuto tématu jsou vždy uvedeny v podmínkách účasti v této soutěži nebo věrnostním programu;

 • za účelem průzkumu trhu a sběru hodnocení námi nebo našimi partnery, tedy informace o službách, Vaše údaje uvedené při využívání služeb, e-mailovou adresu. Údaje shromážděné v rámci průzkumu a hodnocení trhu nepoužíváme k reklamním účelům. Podrobné pokyny jsou obsaženy v informacích o tomto průzkumu nebo na místě, kde zadáváte své údaje.

Kategorie odpovídajících osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává následující kategorie odpovídajících osobních údajů:

 • kontaktní údaje;

 • data týkající se činnosti v Internetové službě;

 • data související s objednávkami v Internetové službě;

 • údaje týkající se reklamací, stížností a návrhů;

 • údaje týkající se marketingových služeb.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Vaše poskytnutí nezbytných osobních údajů je dobrovolné a je podmínkou pro poskytování služeb Správcem osobních údajů prostřednictvím Internetové služby.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění objednávek, služeb, marketingových akcí a dalších služeb, poskytovaných Uživatelům. Osobní údaje budou vymazány v následujících případech:

 • když subjekt údajů požádá o jejich výmaz nebo odvolá udělený souhlas;

 • když osoba, které se údaje týkají, není aktivní déle než 10 let (neaktivní kontakt);

 • po obdržení upozornění, že uložená data jsou zastaralá nebo nepřesná.

Některé údaje, jako jsou: e-mailová adresa, jméno a příjmení, mohou být po dobu následujících 3 let uchovávány pro účely evidence, posouzení reklamací, stížností a reklamací souvisejících se službami poskytovanými internetovou službou – tyto údaje nebudou použity pro marketingové účely.

Údaje související s placenými službami, soutěžemi a věrnostními programy budou uchovávány po dobu 5 let ode dne doručení Objednávky.

Údaje o Uživatelích uchováváme po dobu odpovídající cyklu existence cookies zaznamenaných na zařízeních, nebo do doby, než je Uživatel ze zařízení Uživatele smaže.

Vaše osobní údaje týkající se preferencí, chování a výběru marketingového obsahu mohou být použity jako základ pro automatické rozhodování za účelem identifikace příležitostí k prodeji pomocí internetové služby.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

 • Dopravci – tyto subjekty samostatně určují účely a způsoby zpracování těchto údajů, bez jakýchkoli našich příkazů. Po obdržení osobních údajů Uživatelů od Správce je dopravce povinen samostatně splnit veškeré povinnosti vyplývající z GDPR ve vztahu k nim.

 • státním orgánům, např. státnímu zastupitelství, policii, vrchnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů (GIODO), vedoucímu Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (UOKiK) - v případě, že se na nás kvůli tomu obrátí,

 • poskytovatelům služeb, které využíváme k poskytování služeb internetových služeb, například k vyřízení Objednávky.

Práva subjektu osobních údajů

Na základě GDPR máte právo:

 • požadovat přístup k vašim osobním údajům;

 • požadovat opravu vašich osobních údajů;

 • požadovat vymazání vašich osobních údajů;

 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 • požadovat přenesení osobních údajů.

Správce osobních údajů vám bez zbytečného odkladu – a v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku obdržení žádosti – poskytne informace o krocích, které v souvislosti s vaší žádostí učinil. V případě potřeby lze měsíční lhůtu prodloužit o další dva měsíce z důvodu složitosti požadavku nebo počtu požadavků.

Správce osobních údajů Vás o takovém prodloužení v každém případě oznámí do jednoho měsíce od obdržení žádosti s uvedením důvodů prodlení.

Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR)

Máte právo získat od Správce osobních údajů informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • na přístup k osobním údajům;

 • na získání informací o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, o vašich právech podle GDPR

 • podat stížnost u dozorového úřadu, na zdroj těchto údajů, na automatizované rozhodování, včetně profilování, a na bezpečnostní opatření používaná v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;

 • získat kopie vašich osobních údajů.

Pokud chcete mít přístup ke svým osobním údajům, zašlete svou žádost na: info.poland@meest.com.

Právo na opravu osobních údajů (článek 16 GDPR)

Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, máte právo požadovat od Správce okamžitou opravu Vašich osobních údajů.

Dále máte právo požádat Správce o doplnění Vašich osobních údajů.

Pokud chcete uvést svůj požadavek na opravu nebo doplnění osobních údajů, podejte svůj požadavek na adresu: info.poland@meest.com.

Právo na výmaz osobních údajů, tzv. „právo zapomenutí“ (článek 17 GDPR)

Máte právo požádat správce osobních údajů o výmaz vašich osobních údajů, pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • Odvolali jste svůj konkrétní souhlas v rozsahu, ve kterém byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;

 • Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

 • Vznesl jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování osobních údajů souvisí s přímým marketingem;

 • Vznesl jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nezbytným pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely vyplývající z oprávněných zájmů, které sleduje Správce osobních údajů nebo třetí strana.

I přes podání žádosti o výmaz osobních údajů může Správce osobních údajů nadále zpracovávat Vaše údaje pro vznik, realizaci nebo obhajobu právních nároků, o kterých budete informováni.

Pokud chcete deklarovat svůj požadavek na vymazání vašich osobních údajů, odešlete svůj požadavek na adresu: info.poland@meest.com.

Právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR)

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • zpochybňujete přesnost Vašich osobních údajů – Správce osobních údajů omezí zpracování vašich osobních údajů na dobu, která poskytuje možnost zkontrolovat správnost těchto údajů;

 • když je zpracování Vašich údajů nezákonné a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů;

 • již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro formování, realizaci nebo obhajobu Vašich nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů - dokud nebude zjištěno, zda právní důvody správce osobních údajů převažují nad důvody uvedenými ve Vaší námitce.

Pokud chcete uvést svůj požadavek na omezení zpracování vašich osobních údajů, podejte svůj požadavek na adresu: info.poland@meest.com.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR)

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti s:

 • zpracováním nezbytným pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely vyplývající z oprávněných zájmů, které sleduje Správce osobních údajů nebo třetí strana;

 • zpracováním pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na: info.poland@meest.com.

Právo na přenositelnost osobních údajů (článek 20 GDPR)

Máte právo získat od Správce osobních údajů své osobní údaje ve strukturovaném, obecně akceptovaném, strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému Správci.

Můžete také požadovat, aby Správce osobních údajů předal vaše osobní údaje přímo jinému Správci (pokud je to technicky možné).

Pokud chcete uplatnit svůj požadavek na přenos vašich osobních údajů, odešlete svůj požadavek na adresu: info.poland@meest.com.

Právo odvolat svůj souhlas

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na: info.poland@meest.com.

Stížnost k dozorovému orgánu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme GDPR, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, a to zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

V České republice je dozorovým úřadem ve smyslu GDPR Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Soubory cookies

Všeobecné informace

Při procházení internetových stránek internetové služby jsou využívány cookies, dále jen cookies, tedy drobné textové informace, které se ukládají na vašem koncovém zařízení v souvislosti s využíváním internetové služby. Jejich použití je zaměřeno na správný chod internetových stránek Internetové služby.

Tyto soubory vám umožňují identifikovat software, který používáte, a přizpůsobit internetovou službu vašim individuálním potřebám.

Soubory cookies obvykle obsahují název domény, dobu uložení na zařízení a přiřazenou kategorii.

Bezpečnost

Soubory cookies, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Zejména je nemožné získat přístup k vašim zařízením pomocí souborů cookies, virů nebo jiného nežádoucího softwaru nebo malwaru.

Typy souborů cookies

Používáme dva typy souborů cookies:

 • relační soubory cookies: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Poté budou uložené informace trvale odstraněny z paměti Vašeho zařízení. Mechanismus relačních cookies vám neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani žádné důvěrné informace z Vašeho zařízení.

 • trvalé soubory cookies: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam, dokud nejsou smazány. Ukončením relace prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění ze zařízení. Mechanismus trvalých souborů cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo jakýchkoli důvěrných informací z Vašeho zařízení.

Cíle využití souborů cookies

Cookies externích subjektů používáme také pro následující účely:

 • předložení Osvědčení o shodě – prostřednictvím Internetové služby solidnyregulamin.pl - prostřednictvím GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. se sídlem v Krakově,

 • k vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé využívají Internetovou službu, což umožňuje zlepšit její strukturu a obsah pomocí analytických nástrojů Google Analytics - Google Inc. se sídlem v USA.

Pro prostudování pravidel pro používání cookies doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů výše uvedených společností.

Soubory cookies mohou reklamní sítě, zejména síť Google, používat k zobrazování reklam na základě vašich preferencí. Za tímto účelem mohou být ukládány informace o způsobu, jakým se pohybujete na internetu nebo o době, kdy internetovou stránku používáte.

Chcete-li zobrazit a upravit informace o vašich preferencích shromážděných reklamní sítí Google, můžete použít nástroj dostupný na adrese https://www.google.com/ads/preferences/.

Pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby můžete nezávisle a kdykoli změnit nastavení souborů cookies s uvedením podmínek jejich ukládání a přístupu k vašemu zařízení pomocí souborů cookies. Tato nastavení můžete změnit tak, abyste blokovali automatické poskytování souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo abyste dostávali upozornění o každém umístění souborů cookies na vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech poskytování cookies jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).


Pro zlepšení výkonu našich stránek používáme soubory cookies. Pokračováním v procházení tohoto webu souhlasíte s používáním námi souborů cookie. Více se dozvíte na stránce Zásady ochrany osobních údajů a soubory Cookies .